El coronavirus, día a día
Marzo 1 de Marzo 0 0 1 1
2 de Marzo 0 0 2 2
3 de Marzo 0 0 3 3
4 de Marzo 48 1 4 4
5 de Marzo 39 2 5 5
6 de Marzo 128 2 6 6
7 de Marzo 135 5 7 7
8 de Marzo 173 7 8 8
9 de Marzo 326 0 9 9
10 de Marzo 623 19 10 10
11 de Marzo 506 12 11 11
12 de Marzo 822 37 12 12
13 de Marzo 1259 36 13 13
14 de Marzo 2182 75 14 14
S1 15 de Marzo 1407 94 15 15
16 de Marzo 1393 20 16 16
17 de Marzo 1987 182 17 17
18 de Marzo 2538 107 18 18
19 de Marzo 3431 169 19 19
20 de Marzo 2833 235 20 20
21 de Marzo 4946 324 21 21
S2 22 de Marzo 3646 394 22 22
23 de Marzo 4517 462 23 23
24 de Marzo 6584 514 24 24
25 de Marzo 7937 738 25 25
26 de Marzo 8578 655 26 26
27 de Marzo 7871 769 27 27
28 de Marzo 8189 832 28 28
S3 29 de Marzo 6549 838 29 29
30 de Marzo 6398 812 30 30
31 de Marzo 9222 849 31 31
Abril 1 de Abril 7719 864 1 1
2 de Abril 8102 950 2 2
3 de Abril 7472 932 3 3
4 de Abril 7026 809 4 4
S4 5 de Abril 6023 674 5 5
6 de Abril 4273 637 6 6
7 de Abril 5478 743 7 7
8 de Abril 6180 757 8 8
9 de Abril 5756 683 9 9
10 de Abril 4576 605 10 10
11 de Abril 4830 510 11 11
S5 12 de Abril 4167 619 12 12
13 de Abril 3477 517 13 13
14 de Abril 3045 567 14 14
15 de Abril 5092 523 15 15
16 de Abril 5183 551 16 16
17 de Abril 5252 585 17 17
18 de Abril 4499 565 18 18
S6 19 de Abril 4218 410 19 19
20 de Abril 4266 399 20 20
21 de Abril 3968 430 21 21
22 de Abril 4211 435 22 22
23 de Abril 4635 440 23 23
24 de Abril 2796 367 24 24
25 de Abril 2944 378 25 25
S7 26 de Abril 1729 288 26 26
27 de Abril 1831 331 27 27
28 de Abril 1673 301 28 28
29 de Abril 2144 325 29 29
30 de Abril 1309 268 30 30
Mayo 1 de Mayo 1175 281 1 1
2 de Mayo 1147 276 2 2
S8 3 de Mayo 838 164 3 3
4 de Mayo 356 164 4 4
5 de Mayo 867 185 5 5
6 de Mayo 685 244 6 6
7 de Mayo 754 213 7 7
8 de Mayo 1095 229 8 8
9 de Mayo 489 179 9 9
S9 10 de Mayo 621 143 10 10
11 de Mayo 373 123 11 11
12 de Mayo 426 176 12 12
13 de Mayo 439 184 13 13
14 de Mayo 506 217 14 14
15 de Mayo 549 138 15 15
16 de Mayo 539 102 16 16
S10 17 de Mayo 421 87 17 17
18 de Mayo 285 59 18 18
19 de Mayo 295 83 19 19
20 de Mayo 416 95 20 20
21 de Mayo 344 48 21 21
22 de Mayo 446 56 22 22
23 de Mayo 361 48 23 23
S11 24 de Mayo 246 70 24 24
25 de Mayo 132 50 25 25
26 de Mayo 194 35 26 26
27 de Mayo 231 39 27 27
28 de Mayo 182 38 28 28
29 de Mayo 187 2 29 29
30 de Mayo 271 4 30 30
S12 31 de Mayo 96 2 31 31
Junio 1 de Junio 71 0 1 1
2 de Junio 137 0 2 2
3 de Junio 219 1 3 3
4 de Junio 195 5 4 4
5 de Junio 177 1 5 5
6 de Junio 164 15 6 6
S13 7 de Junio 102 19 7 7
8 de Junio 48 12 8 8
9 de Junio 84 17 9 9
10 de Junio 167 10 10 10
11 de Junio 156 23 11 11
12 de Junio 155 16 12 12
13 de Junio 130 9 13 13
S14 14 de Junio 48 8 14 14
15 de Junio 25 9 15 15
16 de Junio 76 8 16 16
17 de Junio 141 6 17 17
18 de Junio 143 4 18 18
19 de Junio 154 1 19 19
20 de Junio 134 0 20 20
21 de Junio 141 1 21 21
22 de Junio 125 1 22 22
23 de Junio 108 1 23 23
24 de Junio 196 2 24 24
25
26
27
28
-
Confirmados
Fallecidos / 11%
Hospitalizados / 51%
España
Confirmados247.086334
▲0%
Fallecidos 28.3272
▲0%
Hospitalizados 124.96439
▲0%
24 horas
Contagios196+81%
Fallecidos2+100%
Recuperados39-13%
+
HOSPITALIZADOS Variación 124.964 0%
UCI Variación 12 -100%

-
Confirmados
Fallecidos
Hospitalizados
World
9.263.466
477.584
4.630.391
EEUU
2.347.022
121.228
647.548
Italia
238.833
34.675
184.585
China
84.653
4.640
79.555
España, Acumulados
Marzo 1 de Marzo 84 +84 0 0 0 0 1 1
2 de Marzo 114 +30 0 0 0 0 2 2
3 de Marzo 150 +36 0 0 0 0 3 3
4 de Marzo 198 +48 0 +0 1 1 4 4
5 de Marzo 237 +39 0 +0 3 2 5 5
6 de Marzo 365 +128 0 +0 5 2 6 6
7 de Marzo 500 +135 30 +30 10 +5 7 7
8 de Marzo 673 +173 30 +0 17 7 8 8
9 de Marzo 999 +326 32 2 16 +-1 9 9
10 de Marzo 1622 +623 32 +0 35 19 10 10
11 de Marzo 2128 +506 183 +151 47 +12 11 11
12 de Marzo 2950 +822 183 +0 84 37 12 12
13 de Marzo 4209 +1259 193 +10 120 +36 13 13
14 de Marzo 6391 +2182 517 +324 195 +75 14 14
S1 15 de Marzo 7798 +1407 517 +0 289 94 15 15
16 de Marzo 9191 +1393 530 +13 309 +20 16 16
17 de Marzo 11178 +1987 1028 +498 491 +182 17 17
18 de Marzo 13716 +2538 1081 +53 598 +107 18 18
19 de Marzo 17147 +3431 1107 +26 767 +169 19 19
20 de Marzo 19980 +2833 1585 +478 1002 +235 20 20
21 de Marzo 24926 +4946 2125 +540 1326 +324 21 21
S2 22 de Marzo 28572 +3646 2575 +450 1720 +394 22 22
23 de Marzo 33089 +4517 3355 +780 2182 +462 23 23
24 de Marzo 39673 +6584 3794 +439 2696 +514 24 24
25 de Marzo 47610 +7937 5367 +1573 3434 +738 25 25
26 de Marzo 56188 +8578 7015 +1648 4089 +655 26 26
27 de Marzo 64059 +7871 9357 +2342 4858 +769 27 27
28 de Marzo 72248 +8189 12285 +2928 5690 +832 28 28
S3 29 de Marzo 78797 +6549 14709 +2424 6528 +838 29 29
30 de Marzo 85195 +6398 16780 +2071 7340 +812 30 30
31 de Marzo 94417 +9222 19259 +2479 8189 +849 31 31
Abril 1 de Abril 102136 +7719 22647 +3388 9053 +864 1 1
2 de Abril 110238 +8102 26743 +4096 10003 +950 2 2
3 de Abril 117710 +7472 30513 +3770 10935 +932 3 3
4 de Abril 124736 +7026 34219 +3706 11744 +809 4 4
S4 5 de Abril 130759 +6023 38080 +3861 12418 +674 5 5
6 de Abril 135032 +4273 40437 +2357 13055 +637 6 6
7 de Abril 140510 +5478 43208 +2771 13798 +743 7 7
8 de Abril 146690 +6180 48021 +4813 14555 +757 8 8
9 de Abril 152446 +5756 52165 +4144 15238 +683 9 9
10 de Abril 157022 +4576 55668 +3503 15843 +605 10 10
11 de Abril 161852 +4830 59109 +3441 16353 +510 11 11
S5 12 de Abril 166019 +4167 62391 +3282 16972 +619 12 12
13 de Abril 169496 +3477 64727 +2336 17489 +517 13 13
14 de Abril 172541 +3045 67504 +2777 18056 +567 14 14
15 de Abril 177633 +5092 70853 +3349 18579 +523 15 15
16 de Abril 182816 +5183 74797 +3944 19130 +551 16 16
17 de Abril 188068 +5252 72936 +-1861 19478 348 17 17
18 de Abril 191726 +3658 74662 +1726 20043 +565 18 18
S6 19 de Abril 195944 +4218 77357 +2695 20453 +410 19 19
20 de Abril 200210 +4266 80857 +3500 20852 +399 20 20
21 de Abril 204178 +3968 82514 +1657 21282 +430 21 21
22 de Abril 208389 +4211 85915 +3401 21717 +435 22 22
23 de Abril 213024 +4635 89250 +3335 22157 +440 23 23
24 de Abril 202990 -10034 92355 +3105 22524 +367 24 24
25 de Abril 205905 +2915 95708 +3353 22902 +378 25 25
S7 26 de Abril 207634 +1729 98732 +3024 23190 +288 26 26
27 de Abril 209465 +1831 100875 +2143 23521 +331 27 27
28 de Abril 210773 +1308 102548 +1673 23822 +301 28 28
29 de Abril 212917 +2144 108947 +6399 24275 +453 29 29
30 de Abril 213435 +518 112050 +3103 24543 +268 30 30
M 1 de M 215216 +1781 114678 +2628 24824 +281 1 1
2 de M 216582 +1366 117248 +2570 25100 +276 2 2
S8 3 de M 217466 +884 118902 +1654 25264 +164 3 3
4 de M 218011 +545 121343 +2441 25428 +164 4 4
5 de M 219329 +1318 123486 +2143 25613 +185 5 5
6 de M 220325 +996 126002 +2516 25857 +244 6 6
7 de M 221447 +1122 128511 +2509 26070 +213 7 7
8 de M 222857 +1410 131148 +2637 26299 +229 8 8
9 de M 223578 +721 133952 +2804 26478 +179 9 9
S9 10 de M 224390 +812 136166 +2214 26621 +143 10 10
11 de M 227436 +3046 137139 +973 26744 +123 11 11
12 de M 228030 +594 138980 +1841 26920 +176 12 12
13 de M 228691 +661 140823 +1843 27104 +184 13 13
14 de M 229540 +849 143374 +2551 27321 +217 14 14
15 de M 230183 +643 144783 +1409 27459 +138 15 15
16 de M 230698 +515 144446 +-337 27563 104 16 16
S10 17 de M 231350 +652 149576 +5130 27650 +87 17 17
18 de M 231606 +256 149576 +0 27709 59 18 18
19 de M 232037 +431 149576 +0 27778 69 19 19
20 de M 232555 +518 149576 +0 27888 110 20 20
21 de M 233037 +482 149576 +0 27940 52 21 21
22 de M 234824 +1787 149576 +0 28628 688 22 22
23 de M 235290 +466 149576 +0 28678 50 23 23
S11 24 de M 235772 +482 149576 +0 28752 74 24 24
25 de M 235400 -372 149576 0 26834 -1918 25 25
26 de M 236259 +859 149576 +0 27117 283 26 26
27 de M 236769 +510 149576 +0 27118 1 27 27
28 de M 237906 +1137 149576 +0 27119 1 28 28
29 de M 238564 +658 149576 +0 27121 2 29 29
30 de M 239228 +664 149576 +0 27125 4 30 30
S12 31 de M 239429 +201 149576 +0 27127 2 31 31
Junio 1 de Junio 239638 +209 149576 0 27127 0 1 1
2 de Junio 239932 +294 149576 0 27127 0 2 2
3 de Junio 240326 +394 149576 +0 27128 1 3 3
4 de Junio 240660 +334 149576 +0 27133 5 4 4
5 de Junio 240978 +318 149576 +0 27134 1 5 5
6 de Junio 241310 +332 149576 +0 27135 1 6 6
S13 7 de Junio 241550 +240 149576 +0 27136 1 7 7
8 de Junio 241717 +167 149576 0 27136 0 8 8
9 de Junio 241966 +249 149576 0 27136 0 9 9
10 de Junio 242280 +314 149576 0 27136 0 10 10
11 de Junio 242707 +427 149576 +0 27136 0 11 11
12 de Junio 243209 +502 149576 0 27136 0 12 12
13 de Junio 243605 +396 149576 0 27136 0 13 13
S14 14 de Junio 243928 +323 149576 0 27136 0 14 14
15 de Junio 244109 +181 149576 0 27136 0 15 15
16 de Junio 244328 +219 149576 0 27136 0 16 16
17 de Junio 244683 +355 149576 +0 28301 1165 17 17
18 de Junio 245268 +585 149576 +0 28308 7 18 18
19 de Junio 245575 +307 149576 +0 28313 5 19 19
20 de Junio 245938 +363 149576 +0 28322 9 20 20
21 de Junio 246272 +334 149576 +0 28323 1 21 21
22 de Junio 246504 +232 149576 +0 28324 1 22 22
23 de Junio 246752 +248 149576 +0 28325 1 23 23
24 de Junio 247086 +334 149576 +0 28327 2 24 24
25
26
27
28
-
Confirmados
Fallecidos / 11%
Hospitalizados / 51%
España
Confirmados247.086334
▲0%
Fallecidos 28.3272
▲0%
Hospitalizados 124.96439
▲0%
El coronavirus en España por Comunidades

IA: incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes

Galicia IA
180,96
Galicia IA
180,96
Galicia IA
180,96
Galicia IA
180,96
Galicia IA
180,96
Galicia IA
180,96
Asturias IA
90,54
Asturias IA
90,54
Asturias IA
90,54
Asturias IA
90,54
Asturias IA
90,54
Cantabria IA
182,76
Cantabria IA
182,76
País Vasco IA
279,96
País Vasco IA
279,96
País Vasco IA
279,96
Navarra IA
346,98
Galicia IA
180,96
Galicia IA
180,96
Galicia IA
180,96
Galicia IA
180,96
Galicia IA
180,96
Asturias IA
90,54
Asturias IA
90,54
Asturias IA
90,54
Castilla y León IA
296,64
Cantabria IA
182,76
Cantabria IA
182,76
Castilla y León IA
296,64
País Vasco IA
279,96
País Vasco IA
279,96
Navarra IA
346,98
Navarra IA
346,98
Navarra IA
346,98
Aragón IA
200,26
Aragón IA
200,26
Aragón IA
200,26
Cataluña IA
256,80
Cataluña IA
256,80
Cataluña IA
256,80
Cataluña IA
256,80
Cataluña IA
256,80
Galicia IA
180,96
Galicia IA
180,96
Galicia IA
180,96
Galicia IA
180,96
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
La Rioja IA
638,58
La Rioja IA
638,58
Navarra IA
346,98
Navarra IA
346,98
Aragón IA
200,26
Aragón IA
200,26
Aragón IA
200,26
Aragón IA
200,26
Cataluña IA
256,80
Cataluña IA
256,80
Cataluña IA
256,80
Cataluña IA
256,80
Cataluña IA
256,80
Cataluña IA
256,80
Galicia IA
180,96
Galicia IA
180,96
Galicia IA
180,96
Galicia IA
180,96
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
La Rioja IA
638,58
La Rioja IA
638,58
La Rioja IA
638,58
Navarra IA
346,98
Aragón IA
200,26
Aragón IA
200,26
Aragón IA
200,26
Aragón IA
200,26
Cataluña IA
256,80
Cataluña IA
256,80
Cataluña IA
256,80
Cataluña IA
256,80
Cataluña IA
256,80
Galicia IA
180,96
Galicia IA
180,96
Galicia IA
180,96
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Aragón IA
200,26
Aragón IA
200,26
Aragón IA
200,26
Aragón IA
200,26
Cataluña IA
256,80
Cataluña IA
256,80
Cataluña IA
256,80
Cataluña IA
256,80
Cataluña IA
256,80
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Aragón IA
200,26
Aragón IA
200,26
Aragón IA
200,26
Aragón IA
200,26
Cataluña IA
256,80
Cataluña IA
256,80
Cataluña IA
256,80
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Madrid IA
418,00
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Aragón IA
200,26
Aragón IA
200,26
Aragón IA
200,26
Cataluña IA
256,80
Cataluña IA
256,80
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Madrid IA
418,00
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Aragón IA
200,26
Aragón IA
200,26
C. Valenciana IA
100,70
C. Valenciana IA
100,70
Baleares IA
73,95
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Castilla y León IA
296,64
Madrid IA
418,00
Madrid IA
418,00
Madrid IA
418,00
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Aragón IA
200,26
Aragón IA
200,26
C. Valenciana IA
100,70
C. Valenciana IA
100,70
Baleares IA
73,95
Baleares IA
73,95
Extremadura IA
135,06
Extremadura IA
135,06
Extremadura IA
135,06
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Madrid IA
418,00
Madrid IA
418,00
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
C. Valenciana IA
100,70
C. Valenciana IA
100,70
Baleares IA
73,95
Baleares IA
73,95
Extremadura IA
135,06
Extremadura IA
135,06
Extremadura IA
135,06
Extremadura IA
135,06
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
C. Valenciana IA
100,70
C. Valenciana IA
100,70
C. Valenciana IA
100,70
Extremadura IA
135,06
Extremadura IA
135,06
Extremadura IA
135,06
Extremadura IA
135,06
Extremadura IA
135,06
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
C. Valenciana IA
100,70
C. Valenciana IA
100,70
C. Valenciana IA
100,70
Baleares IA
73,95
Extremadura IA
135,06
Extremadura IA
135,06
Extremadura IA
135,06
Extremadura IA
135,06
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Murcia IA
56,83
C. Valenciana IA
100,70
C. Valenciana IA
100,70
C. Valenciana IA
100,70
Extremadura IA
135,06
Extremadura IA
135,06
Extremadura IA
135,06
Extremadura IA
135,06
Extremadura IA
135,06
Andalucía IA
71,15
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Castilla La Mancha IA
443,12
Murcia IA
56,83
Murcia IA
56,83
C. Valenciana IA
100,70
Extremadura IA
135,06
Extremadura IA
135,06
Extremadura IA
135,06
Extremadura IA
135,06
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Murcia IA
56,83
Murcia IA
56,83
Murcia IA
56,83
C. Valenciana IA
100,70
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Murcia IA
56,83
Murcia IA
56,83
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Murcia IA
56,83
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Canarias IA
51,31
Andalucía IA
71,15
Andalucía IA
71,15
Canarias IA
51,31
Ceuta IA
88,47
Canarias IA
51,31
Canarias IA
51,31
Canarias IA
51,31
Canarias IA
51,31
Melilla IA
63,59
Canarias IA
51,31
Canarias IA
51,31
Canarias IA
51,31
Canarias IA
51,31
Canarias IA
51,31
Canarias IA
51,31
Canarias IA
51,31
Canarias IA
51,31
Canarias IA
51,31
Murcia IA
56,83
Melilla IA
63,59
Andalucía IA
71,15
Baleares IA
73,95
Ceuta IA
88,47
Asturias IA
90,54
C. Valenciana IA
100,70
Extremadura IA
135,06
Galicia IA
180,96
Cantabria IA
182,76
Aragón IA
200,26
Cataluña IA
256,80
País Vasco IA
279,96
Castilla y León IA
296,64
Navarra IA
346,98
Madrid IA
418,00
Castilla La Mancha IA
443,12
La Rioja IA
638,58

Total contagiados

Galicia Total
6538
Galicia Total
6538
Galicia Total
6538
Galicia Total
6538
Galicia Total
6538
Galicia Total
6538
Asturias Total
1705
Asturias Total
1705
Asturias Total
1705
Asturias Total
1705
Asturias Total
1705
Cantabria Total
1572
Cantabria Total
1572
País Vasco Total
9452
País Vasco Total
9452
País Vasco Total
9452
Navarra Total
3467
Galicia Total
6538
Galicia Total
6538
Galicia Total
6538
Galicia Total
6538
Galicia Total
6538
Asturias Total
1705
Asturias Total
1705
Asturias Total
1705
Castilla y León Total
10058
Cantabria Total
1572
Cantabria Total
1572
Castilla y León Total
10058
País Vasco Total
9452
País Vasco Total
9452
Navarra Total
3467
Navarra Total
3467
Navarra Total
3467
Aragón Total
3549
Aragón Total
3549
Aragón Total
3549
Cataluña Total
29647
Cataluña Total
29647
Cataluña Total
29647
Cataluña Total
29647
Cataluña Total
29647
Galicia Total
6538
Galicia Total
6538
Galicia Total
6538
Galicia Total
6538
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
La Rioja Total
2951
La Rioja Total
2951
Navarra Total
3467
Navarra Total
3467
Aragón Total
3549
Aragón Total
3549
Aragón Total
3549
Aragón Total
3549
Cataluña Total
29647
Cataluña Total
29647
Cataluña Total
29647
Cataluña Total
29647
Cataluña Total
29647
Cataluña Total
29647
Galicia Total
6538
Galicia Total
6538
Galicia Total
6538
Galicia Total
6538
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
La Rioja Total
2951
La Rioja Total
2951
La Rioja Total
2951
Navarra Total
3467
Aragón Total
3549
Aragón Total
3549
Aragón Total
3549
Aragón Total
3549
Cataluña Total
29647
Cataluña Total
29647
Cataluña Total
29647
Cataluña Total
29647
Cataluña Total
29647
Galicia Total
6538
Galicia Total
6538
Galicia Total
6538
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Aragón Total
3549
Aragón Total
3549
Aragón Total
3549
Aragón Total
3549
Cataluña Total
29647
Cataluña Total
29647
Cataluña Total
29647
Cataluña Total
29647
Cataluña Total
29647
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Aragón Total
3549
Aragón Total
3549
Aragón Total
3549
Aragón Total
3549
Cataluña Total
29647
Cataluña Total
29647
Cataluña Total
29647
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Madrid Total
42450
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Aragón Total
3549
Aragón Total
3549
Aragón Total
3549
Cataluña Total
29647
Cataluña Total
29647
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Madrid Total
42450
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Aragón Total
3549
Aragón Total
3549
C. Valenciana Total
7655
C. Valenciana Total
7655
Baleares Total
1412
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Castilla y León Total
10058
Madrid Total
42450
Madrid Total
42450
Madrid Total
42450
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Aragón Total
3549
Aragón Total
3549
C. Valenciana Total
7655
C. Valenciana Total
7655
Baleares Total
1412
Baleares Total
1412
Extremadura Total
2184
Extremadura Total
2184
Extremadura Total
2184
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Madrid Total
42450
Madrid Total
42450
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
C. Valenciana Total
7655
C. Valenciana Total
7655
Baleares Total
1412
Baleares Total
1412
Extremadura Total
2184
Extremadura Total
2184
Extremadura Total
2184
Extremadura Total
2184
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
C. Valenciana Total
7655
C. Valenciana Total
7655
C. Valenciana Total
7655
Extremadura Total
2184
Extremadura Total
2184
Extremadura Total
2184
Extremadura Total
2184
Extremadura Total
2184
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
C. Valenciana Total
7655
C. Valenciana Total
7655
C. Valenciana Total
7655
Baleares Total
1412
Extremadura Total
2184
Extremadura Total
2184
Extremadura Total
2184
Extremadura Total
2184
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Murcia Total
1326
C. Valenciana Total
7655
C. Valenciana Total
7655
C. Valenciana Total
7655
Extremadura Total
2184
Extremadura Total
2184
Extremadura Total
2184
Extremadura Total
2184
Extremadura Total
2184
Andalucía Total
8997
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Castilla La Mancha Total
11788
Murcia Total
1326
Murcia Total
1326
C. Valenciana Total
7655
Extremadura Total
2184
Extremadura Total
2184
Extremadura Total
2184
Extremadura Total
2184
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Murcia Total
1326
Murcia Total
1326
Murcia Total
1326
C. Valenciana Total
7655
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Murcia Total
1326
Murcia Total
1326
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Murcia Total
1326
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Canarias Total
1762
Andalucía Total
8997
Andalucía Total
8997
Canarias Total
1762
Ceuta Total
84
Canarias Total
1762
Canarias Total
1762
Canarias Total
1762
Canarias Total
1762
Melilla Total
93
Canarias Total
1762
Canarias Total
1762
Canarias Total
1762
Canarias Total
1762
Canarias Total
1762
Canarias Total
1762
Canarias Total
1762
Canarias Total
1762
Ceuta Total
84
Melilla Total
93
Murcia Total
1326
Baleares Total
1412
Cantabria Total
1572
Asturias Total
1705
Canarias Total
1762
Extremadura Total
2184
La Rioja Total
2951
Navarra Total
3467
Aragón Total
3549
Galicia Total
6538
C. Valenciana Total
7655
Andalucía Total
8997
País Vasco Total
9452
Castilla y León Total
10058
Castilla La Mancha Total
11788
Cataluña Total
29647
Madrid Total
42450

Total fallecidos

Galicia Fallecidos
213
Galicia Fallecidos
213
Galicia Fallecidos
213
Galicia Fallecidos
213
Galicia Fallecidos
213
Galicia Fallecidos
213
Asturias Fallecidos
102
Asturias Fallecidos
102
Asturias Fallecidos
102
Asturias Fallecidos
102
Asturias Fallecidos
102
Cantabria Fallecidos
92
Cantabria Fallecidos
92
País Vasco Fallecidos
635
País Vasco Fallecidos
635
País Vasco Fallecidos
635
Navarra Fallecidos
206
Galicia Fallecidos
213
Galicia Fallecidos
213
Galicia Fallecidos
213
Galicia Fallecidos
213
Galicia Fallecidos
213
Asturias Fallecidos
102
Asturias Fallecidos
102
Asturias Fallecidos
102
Castilla y León Fallecidos
1028
Cantabria Fallecidos
92
Cantabria Fallecidos
92
Castilla y León Fallecidos
1028
País Vasco Fallecidos
635
País Vasco Fallecidos
635
Navarra Fallecidos
206
Navarra Fallecidos
206
Navarra Fallecidos
206
Aragón Fallecidos
349
Aragón Fallecidos
349
Aragón Fallecidos
349
Cataluña Fallecidos
3041
Cataluña Fallecidos
3041
Cataluña Fallecidos
3041
Cataluña Fallecidos
3041
Cataluña Fallecidos
3041
Galicia Fallecidos
213
Galicia Fallecidos
213
Galicia Fallecidos
213
Galicia Fallecidos
213
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
La Rioja Fallecidos
177
La Rioja Fallecidos
177
Navarra Fallecidos
206
Navarra Fallecidos
206
Aragón Fallecidos
349
Aragón Fallecidos
349
Aragón Fallecidos
349
Aragón Fallecidos
349
Cataluña Fallecidos
3041
Cataluña Fallecidos
3041
Cataluña Fallecidos
3041
Cataluña Fallecidos
3041
Cataluña Fallecidos
3041
Cataluña Fallecidos
3041
Galicia Fallecidos
213
Galicia Fallecidos
213
Galicia Fallecidos
213
Galicia Fallecidos
213
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
La Rioja Fallecidos
177
La Rioja Fallecidos
177
La Rioja Fallecidos
177
Navarra Fallecidos
206
Aragón Fallecidos
349
Aragón Fallecidos
349
Aragón Fallecidos
349
Aragón Fallecidos
349
Cataluña Fallecidos
3041
Cataluña Fallecidos
3041
Cataluña Fallecidos
3041
Cataluña Fallecidos
3041
Cataluña Fallecidos
3041
Galicia Fallecidos
213
Galicia Fallecidos
213
Galicia Fallecidos
213
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Aragón Fallecidos
349
Aragón Fallecidos
349
Aragón Fallecidos
349
Aragón Fallecidos
349
Cataluña Fallecidos
3041
Cataluña Fallecidos
3041
Cataluña Fallecidos
3041
Cataluña Fallecidos
3041
Cataluña Fallecidos
3041
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Aragón Fallecidos
349
Aragón Fallecidos
349
Aragón Fallecidos
349
Aragón Fallecidos
349
Cataluña Fallecidos
3041
Cataluña Fallecidos
3041
Cataluña Fallecidos
3041
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Madrid Fallecidos
5586
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Aragón Fallecidos
349
Aragón Fallecidos
349
Aragón Fallecidos
349
Cataluña Fallecidos
3041
Cataluña Fallecidos
3041
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Madrid Fallecidos
5586
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Aragón Fallecidos
349
Aragón Fallecidos
349
C. Valenciana Fallecidos
724
C. Valenciana Fallecidos
724
Baleares Fallecidos
89
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla y León Fallecidos
1028
Madrid Fallecidos
5586
Madrid Fallecidos
5586
Madrid Fallecidos
5586
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Aragón Fallecidos
349
Aragón Fallecidos
349
C. Valenciana Fallecidos
724
C. Valenciana Fallecidos
724
Baleares Fallecidos
89
Baleares Fallecidos
89
Extremadura Fallecidos
271
Extremadura Fallecidos
271
Extremadura Fallecidos
271
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Madrid Fallecidos
5586
Madrid Fallecidos
5586
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
C. Valenciana Fallecidos
724
C. Valenciana Fallecidos
724
Baleares Fallecidos
89
Baleares Fallecidos
89
Extremadura Fallecidos
271
Extremadura Fallecidos
271
Extremadura Fallecidos
271
Extremadura Fallecidos
271
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
C. Valenciana Fallecidos
724
C. Valenciana Fallecidos
724
C. Valenciana Fallecidos
724
Extremadura Fallecidos
271
Extremadura Fallecidos
271
Extremadura Fallecidos
271
Extremadura Fallecidos
271
Extremadura Fallecidos
271
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
C. Valenciana Fallecidos
724
C. Valenciana Fallecidos
724
C. Valenciana Fallecidos
724
Baleares Fallecidos
89
Extremadura Fallecidos
271
Extremadura Fallecidos
271
Extremadura Fallecidos
271
Extremadura Fallecidos
271
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Murcia Fallecidos
85
C. Valenciana Fallecidos
724
C. Valenciana Fallecidos
724
C. Valenciana Fallecidos
724
Extremadura Fallecidos
271
Extremadura Fallecidos
271
Extremadura Fallecidos
271
Extremadura Fallecidos
271
Extremadura Fallecidos
271
Andalucía Fallecidos
605
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Murcia Fallecidos
85
Murcia Fallecidos
85
C. Valenciana Fallecidos
724
Extremadura Fallecidos
271
Extremadura Fallecidos
271
Extremadura Fallecidos
271
Extremadura Fallecidos
271
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Murcia Fallecidos
85
Murcia Fallecidos
85
Murcia Fallecidos
85
C. Valenciana Fallecidos
724
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Murcia Fallecidos
85
Murcia Fallecidos
85
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Murcia Fallecidos
85
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Canarias Fallecidos
91
Andalucía Fallecidos
605
Andalucía Fallecidos
605
Canarias Fallecidos
91
Ceuta Fallecidos
4
Canarias Fallecidos
91
Canarias Fallecidos
91
Canarias Fallecidos
91
Canarias Fallecidos
91
Melilla Fallecidos
2
Canarias Fallecidos
91
Canarias Fallecidos
91
Canarias Fallecidos
91
Canarias Fallecidos
91
Canarias Fallecidos
91
Canarias Fallecidos
91
Canarias Fallecidos
91
Canarias Fallecidos
91
Melilla Fallecidos
2
Ceuta Fallecidos
4
Murcia Fallecidos
85
Baleares Fallecidos
89
Canarias Fallecidos
91
Cantabria Fallecidos
92
Asturias Fallecidos
102
La Rioja Fallecidos
177
Navarra Fallecidos
206
Galicia Fallecidos
213
Extremadura Fallecidos
271
Aragón Fallecidos
349
Andalucía Fallecidos
605
País Vasco Fallecidos
635
C. Valenciana Fallecidos
724
Castilla y León Fallecidos
1028
Castilla La Mancha Fallecidos
1255
Cataluña Fallecidos
3041
Madrid Fallecidos
5586

Total curados

Galicia Curados
800
Galicia Curados
800
Galicia Curados
800
Galicia Curados
800
Galicia Curados
800
Galicia Curados
800
Asturias Curados
294
Asturias Curados
294
Asturias Curados
294
Asturias Curados
294
Asturias Curados
294
Cantabria Curados
175
Cantabria Curados
175
País Vasco Curados
4151
País Vasco Curados
4151
País Vasco Curados
4151
Navarra Curados
450
Galicia Curados
800
Galicia Curados
800
Galicia Curados
800
Galicia Curados
800
Galicia Curados
800
Asturias Curados
294
Asturias Curados
294
Asturias Curados
294
Castilla y León Curados
2988
Cantabria Curados
175
Cantabria Curados
175
Castilla y León Curados
2988
País Vasco Curados
4151
País Vasco Curados
4151
Navarra Curados
450
Navarra Curados
450
Navarra Curados
450
Aragón Curados
659
Aragón Curados
659
Aragón Curados
659
Cataluña Curados
12250
Cataluña Curados
12250
Cataluña Curados
12250
Cataluña Curados
12250
Cataluña Curados
12250
Galicia Curados
800
Galicia Curados
800
Galicia Curados
800
Galicia Curados
800
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
La Rioja Curados
1061
La Rioja Curados
1061
Navarra Curados
450
Navarra Curados
450
Aragón Curados
659
Aragón Curados
659
Aragón Curados
659
Aragón Curados
659
Cataluña Curados
12250
Cataluña Curados
12250
Cataluña Curados
12250
Cataluña Curados
12250
Cataluña Curados
12250
Cataluña Curados
12250
Galicia Curados
800
Galicia Curados
800
Galicia Curados
800
Galicia Curados
800
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
La Rioja Curados
1061
La Rioja Curados
1061
La Rioja Curados
1061
Navarra Curados
450
Aragón Curados
659
Aragón Curados
659
Aragón Curados
659
Aragón Curados
659
Cataluña Curados
12250
Cataluña Curados
12250
Cataluña Curados
12250
Cataluña Curados
12250
Cataluña Curados
12250
Galicia Curados
800
Galicia Curados
800
Galicia Curados
800
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Aragón Curados
659
Aragón Curados
659
Aragón Curados
659
Aragón Curados
659
Cataluña Curados
12250
Cataluña Curados
12250
Cataluña Curados
12250
Cataluña Curados
12250
Cataluña Curados
12250
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Aragón Curados
659
Aragón Curados
659
Aragón Curados
659
Aragón Curados
659
Cataluña Curados
12250
Cataluña Curados
12250
Cataluña Curados
12250
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Madrid Curados
19836
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Aragón Curados
659
Aragón Curados
659
Aragón Curados
659
Cataluña Curados
12250
Cataluña Curados
12250
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Madrid Curados
19836
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Aragón Curados
659
Aragón Curados
659
C. Valenciana Curados
1344
C. Valenciana Curados
1344
Baleares Curados
616
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Castilla y León Curados
2988
Madrid Curados
19836
Madrid Curados
19836
Madrid Curados
19836
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Aragón Curados
659
Aragón Curados
659
C. Valenciana Curados
1344
C. Valenciana Curados
1344
Baleares Curados
616
Baleares Curados
616
Extremadura Curados
328
Extremadura Curados
328
Extremadura Curados
328
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Madrid Curados
19836
Madrid Curados
19836
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
C. Valenciana Curados
1344
C. Valenciana Curados
1344
Baleares Curados
616
Baleares Curados
616
Extremadura Curados
328
Extremadura Curados
328
Extremadura Curados
328
Extremadura Curados
328
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
C. Valenciana Curados
1344
C. Valenciana Curados
1344
C. Valenciana Curados
1344
Extremadura Curados
328
Extremadura Curados
328
Extremadura Curados
328
Extremadura Curados
328
Extremadura Curados
328
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
C. Valenciana Curados
1344
C. Valenciana Curados
1344
C. Valenciana Curados
1344
Baleares Curados
616
Extremadura Curados
328
Extremadura Curados
328
Extremadura Curados
328
Extremadura Curados
328
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Murcia Curados
203
C. Valenciana Curados
1344
C. Valenciana Curados
1344
C. Valenciana Curados
1344
Extremadura Curados
328
Extremadura Curados
328
Extremadura Curados
328
Extremadura Curados
328
Extremadura Curados
328
Andalucía Curados
1041
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla La Mancha Curados
1557
Murcia Curados
203
Murcia Curados
203
C. Valenciana Curados
1344
Extremadura Curados
328
Extremadura Curados
328
Extremadura Curados
328
Extremadura Curados
328
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Murcia Curados
203
Murcia Curados
203
Murcia Curados
203
C. Valenciana Curados
1344
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Murcia Curados
203
Murcia Curados
203
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Murcia Curados
203
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Canarias Curados
249
Andalucía Curados
1041
Andalucía Curados
1041
Canarias Curados
249
Ceuta Curados
7
Canarias Curados
249
Canarias Curados
249
Canarias Curados
249
Canarias Curados
249
Melilla Curados
12
Canarias Curados
249
Canarias Curados
249
Canarias Curados
249
Canarias Curados
249
Canarias Curados
249
Canarias Curados
249
Canarias Curados
249
Canarias Curados
249
Ceuta Curados
7
Melilla Curados
12
Cantabria Curados
175
Murcia Curados
203
Canarias Curados
249
Asturias Curados
294
Extremadura Curados
328
Navarra Curados
450
Baleares Curados
616
Aragón Curados
659
Galicia Curados
800
Andalucía Curados
1041
La Rioja Curados
1061
C. Valenciana Curados
1344
Castilla La Mancha Curados
1557
Castilla y León Curados
2988
País Vasco Curados
4151
Cataluña Curados
12250
Madrid Curados
19836

Total en UCI hoy

Galicia UCI
158
Galicia UCI
158
Galicia UCI
158
Galicia UCI
158
Galicia UCI
158
Galicia UCI
158
Asturias UCI
91
Asturias UCI
91
Asturias UCI
91
Asturias UCI
91
Asturias UCI
91
Cantabria UCI
69
Cantabria UCI
69
País Vasco UCI
430
País Vasco UCI
430
País Vasco UCI
430
Navarra UCI
124
Galicia UCI
158
Galicia UCI
158
Galicia UCI
158
Galicia UCI
158
Galicia UCI
158
Asturias UCI
91
Asturias UCI
91
Asturias UCI
91
Castilla y León UCI
342
Cantabria UCI
69
Cantabria UCI
69
Castilla y León UCI
342
País Vasco UCI
430
País Vasco UCI
430
Navarra UCI
124
Navarra UCI
124
Navarra UCI
124
Aragón UCI
255
Aragón UCI
255
Aragón UCI
255
Cataluña UCI
2442
Cataluña UCI
2442
Cataluña UCI
2442
Cataluña UCI
2442
Cataluña UCI
2442
Galicia UCI
158
Galicia UCI
158
Galicia UCI
158
Galicia UCI
158
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
La Rioja UCI
68
La Rioja UCI
68
Navarra UCI
124
Navarra UCI
124
Aragón UCI
255
Aragón UCI
255
Aragón UCI
255
Aragón UCI
255
Cataluña UCI
2442
Cataluña UCI
2442
Cataluña UCI
2442
Cataluña UCI
2442
Cataluña UCI
2442
Cataluña UCI
2442
Galicia UCI
158
Galicia UCI
158
Galicia UCI
158
Galicia UCI
158
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
La Rioja UCI
68
La Rioja UCI
68
La Rioja UCI
68
Navarra UCI
124
Aragón UCI
255
Aragón UCI
255
Aragón UCI
255
Aragón UCI
255
Cataluña UCI
2442
Cataluña UCI
2442
Cataluña UCI
2442
Cataluña UCI
2442
Cataluña UCI
2442
Galicia UCI
158
Galicia UCI
158
Galicia UCI
158
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Aragón UCI
255
Aragón UCI
255
Aragón UCI
255
Aragón UCI
255
Cataluña UCI
2442
Cataluña UCI
2442
Cataluña UCI
2442
Cataluña UCI
2442
Cataluña UCI
2442
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Aragón UCI
255
Aragón UCI
255
Aragón UCI
255
Aragón UCI
255
Cataluña UCI
2442
Cataluña UCI
2442
Cataluña UCI
2442
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Madrid UCI
1450
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Aragón UCI
255
Aragón UCI
255
Aragón UCI
255
Cataluña UCI
2442
Cataluña UCI
2442
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Madrid UCI
1450
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Aragón UCI
255
Aragón UCI
255
C. Valenciana UCI
371
C. Valenciana UCI
371
Baleares UCI
129
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Castilla y León UCI
342
Madrid UCI
1450
Madrid UCI
1450
Madrid UCI
1450
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Aragón UCI
255
Aragón UCI
255
C. Valenciana UCI
371
C. Valenciana UCI
371
Baleares UCI
129
Baleares UCI
129
Extremadura UCI
98
Extremadura UCI
98
Extremadura UCI
98
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Madrid UCI
1450
Madrid UCI
1450
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
C. Valenciana UCI
371
C. Valenciana UCI
371
Baleares UCI
129
Baleares UCI
129
Extremadura UCI
98
Extremadura UCI
98
Extremadura UCI
98
Extremadura UCI
98
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
C. Valenciana UCI
371
C. Valenciana UCI
371
C. Valenciana UCI
371
Extremadura UCI
98
Extremadura UCI
98
Extremadura UCI
98
Extremadura UCI
98
Extremadura UCI
98
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
C. Valenciana UCI
371
C. Valenciana UCI
371
C. Valenciana UCI
371
Baleares UCI
129
Extremadura UCI
98
Extremadura UCI
98
Extremadura UCI
98
Extremadura UCI
98
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Murcia UCI
86
C. Valenciana UCI
371
C. Valenciana UCI
371
C. Valenciana UCI
371
Extremadura UCI
98
Extremadura UCI
98
Extremadura UCI
98
Extremadura UCI
98
Extremadura UCI
98
Andalucía UCI
520
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Castilla La Mancha UCI
354
Murcia UCI
86
Murcia UCI
86
C. Valenciana UCI
371
Extremadura UCI
98
Extremadura UCI
98
Extremadura UCI
98
Extremadura UCI
98
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Murcia UCI
86
Murcia UCI
86
Murcia UCI
86
C. Valenciana UCI
371
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Murcia UCI
86
Murcia UCI
86
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Murcia UCI
86
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Canarias UCI
138
Andalucía UCI
520
Andalucía UCI
520
Canarias UCI
138
Ceuta UCI
4
Canarias UCI
138
Canarias UCI
138
Canarias UCI
138
Canarias UCI
138
Melilla UCI
3
Canarias UCI
138
Canarias UCI
138
Canarias UCI
138
Canarias UCI
138
Canarias UCI
138
Canarias UCI
138
Canarias UCI
138
Canarias UCI
138
Melilla UCI
3
Ceuta UCI
4
La Rioja UCI
68
Cantabria UCI
69
Murcia UCI
86
Asturias UCI
91
Extremadura UCI
98
Navarra UCI
124
Baleares UCI
129
Canarias UCI
138
Galicia UCI
158
Aragón UCI
255
Castilla y León UCI
342
Castilla La Mancha UCI
354
C. Valenciana UCI
371
País Vasco UCI
430
Andalucía UCI
520
Madrid UCI
1450
Cataluña UCI
2442
Coronavirus, últimos datos, Resumen
Evolución Contagio en España
Contagios
Fallecidos
4 de Marzo 48
5 de Marzo 39
6 de Marzo 128
7 de Marzo 135
8 de Marzo 173
9 de Marzo 326
10 de Marzo 623
11 de Marzo 506
12 de Marzo 822
13 de Marzo 1259
14 de Marzo 2182
15 de Marzo 1407
16 de Marzo 1393
17 de Marzo 1987
18 de Marzo 2538
19 de Marzo 3431
20 de Marzo 2833
21 de Marzo 4946
22 de Marzo 3646
23 de Marzo 4517
24 de Marzo 6584
25 de Marzo 7937
26 de Marzo 8578
27 de Marzo 7871
28 de Marzo 8189
29 de Marzo 6549
30 de Marzo 6398
31 de Marzo 9222
1 de Abril 7719
2 de Abril 8102
3 de Abril 7472
4 de Abril 7026
5 de Abril 6023
6 de Abril 4273
7 de Abril 5478
8 de Abril 6180
9 de Abril 5756
10 de Abril 4576
11 de Abril 4830
12 de Abril 4167
13 de Abril 3477
14 de Abril 3045
15 de Abril 5092
16 de Abril 5183
17 de Abril 5252
18 de Abril 4499
19 de Abril 4218
20 de Abril 4266
21 de Abril 3968
22 de Abril 4211
23 de Abril 4635
24 de Abril 2796
25 de Abril 2944
26 de Abril 1729
27 de Abril 1831
28 de Abril 1673
29 de Abril 2144
30 de Abril 1309
1 de Mayo 1175
2 de Mayo 1147
3 de Mayo 838
4 de Mayo 356
5 de Mayo 867
6 de Mayo 685
7 de Mayo 754
8 de Mayo 1095
9 de Mayo 489
10 de Mayo 621
11 de Mayo 373
12 de Mayo 426
13 de Mayo 439
14 de Mayo 506
15 de Mayo 549
16 de Mayo 539
17 de Mayo 421
18 de Mayo 285
19 de Mayo 295
20 de Mayo 416
21 de Mayo 344
22 de Mayo 446
23 de Mayo 361
24 de Mayo 246
25 de Mayo 132
26 de Mayo 194
27 de Mayo 231
28 de Mayo 182
29 de Mayo 187
30 de Mayo 271
31 de Mayo 96
1 de Junio 71
2 de Junio 137
3 de Junio 219
4 de Junio 195
5 de Junio 177
6 de Junio 164
7 de Junio 102
8 de Junio 48
9 de Junio 84
10 de Junio 167
11 de Junio 156
12 de Junio 155
13 de Junio 130
14 de Junio 48
15 de Junio 25
16 de Junio 76
17 de Junio 141
18 de Junio 143
19 de Junio 154
20 de Junio 134
21 de Junio 141
22 de Junio 125
23 de Junio 108
24 de Junio 196
Contagiados196+81%
247.086
Fallecidos 2+100%
28.327
En el mundo »
9.263.466
477.584
Coronavirus, últimos datos
4 de Marzo 48
5 de Marzo 39
6 de Marzo 128
7 de Marzo 135
8 de Marzo 173
9 de Marzo 326
10 de Marzo 623
11 de Marzo 506
12 de Marzo 822
13 de Marzo 1259
14 de Marzo 2182
15 de Marzo 1407
16 de Marzo 1393
17 de Marzo 1987
18 de Marzo 2538
19 de Marzo 3431
20 de Marzo 2833
21 de Marzo 4946
22 de Marzo 3646
23 de Marzo 4517
24 de Marzo 6584
25 de Marzo 7937
26 de Marzo 8578
27 de Marzo 7871
28 de Marzo 8189
29 de Marzo 6549
30 de Marzo 6398
31 de Marzo 9222
1 de Abril 7719
2 de Abril 8102
3 de Abril 7472
4 de Abril 7026
5 de Abril 6023
6 de Abril 4273
7 de Abril 5478
8 de Abril 6180
9 de Abril 5756
10 de Abril 4576
11 de Abril 4830
12 de Abril 4167
13 de Abril 3477
14 de Abril 3045
15 de Abril 5092
16 de Abril 5183
17 de Abril 5252
18 de Abril 4499
19 de Abril 4218
20 de Abril 4266
21 de Abril 3968
22 de Abril 4211
23 de Abril 4635
24 de Abril 2796
25 de Abril 2944
26 de Abril 1729
27 de Abril 1831
28 de Abril 1673
29 de Abril 2144
30 de Abril 1309
1 de Mayo 1175
2 de Mayo 1147
3 de Mayo 838
4 de Mayo 356
5 de Mayo 867
6 de Mayo 685
7 de Mayo 754
8 de Mayo 1095
9 de Mayo 489
10 de Mayo 621
11 de Mayo 373
12 de Mayo 426
13 de Mayo 439
14 de Mayo 506
15 de Mayo 549
16 de Mayo 539
17 de Mayo 421
18 de Mayo 285
19 de Mayo 295
20 de Mayo 416
21 de Mayo 344
22 de Mayo 446
23 de Mayo 361
24 de Mayo 246
25 de Mayo 132
26 de Mayo 194
27 de Mayo 231
28 de Mayo 182
29 de Mayo 187
30 de Mayo 271
31 de Mayo 96
1 de Junio 71
2 de Junio 137
3 de Junio 219
4 de Junio 195
5 de Junio 177
6 de Junio 164
7 de Junio 102
8 de Junio 48
9 de Junio 84
10 de Junio 167
11 de Junio 156
12 de Junio 155
13 de Junio 130
14 de Junio 48
15 de Junio 25
16 de Junio 76
17 de Junio 141
18 de Junio 143
19 de Junio 154
20 de Junio 134
21 de Junio 141
22 de Junio 125
23 de Junio 108
24 de Junio 196
4 de Marzo 1
5 de Marzo 2
6 de Marzo 2
7 de Marzo 5
8 de Marzo 7
9 de Marzo 0
10 de Marzo 19
11 de Marzo 12
12 de Marzo 37
13 de Marzo 36
14 de Marzo 75
15 de Marzo 94
16 de Marzo 20
17 de Marzo 182
18 de Marzo 107
19 de Marzo 169
20 de Marzo 235
21 de Marzo 324
22 de Marzo 394
23 de Marzo 462
24 de Marzo 514
25 de Marzo 738
26 de Marzo 655
27 de Marzo 769
28 de Marzo 832
29 de Marzo 838
30 de Marzo 812
31 de Marzo 849
1 de Abril 864
2 de Abril 950
3 de Abril 932
4 de Abril 809
5 de Abril 674
6 de Abril 637
7 de Abril 743
8 de Abril 757
9 de Abril 683
10 de Abril 605
11 de Abril 510
12 de Abril 619
13 de Abril 517
14 de Abril 567
15 de Abril 523
16 de Abril 551
17 de Abril 585
18 de Abril 565
19 de Abril 410
20 de Abril 399
21 de Abril 430
22 de Abril 435
23 de Abril 440
24 de Abril 367
25 de Abril 378
26 de Abril 288
27 de Abril 331
28 de Abril 301
29 de Abril 325
30 de Abril 268
1 de Mayo 281
2 de Mayo 276
3 de Mayo 164
4 de Mayo 164
5 de Mayo 185
6 de Mayo 244
7 de Mayo 213
8 de Mayo 229
9 de Mayo 179
10 de Mayo 143
11 de Mayo 123
12 de Mayo 176
13 de Mayo 184
14 de Mayo 217
15 de Mayo 138
16 de Mayo 102
17 de Mayo 87
18 de Mayo 59
19 de Mayo 83
20 de Mayo 95
21 de Mayo 48
22 de Mayo 56
23 de Mayo 48
24 de Mayo 70
25 de Mayo 50
26 de Mayo 35
27 de Mayo 39
28 de Mayo 38
29 de Mayo 2
30 de Mayo 4
31 de Mayo 2
1 de Junio 0
2 de Junio 0
3 de Junio 1
4 de Junio 5
5 de Junio 1
6 de Junio 15
7 de Junio 19
8 de Junio 12
9 de Junio 17
10 de Junio 10
11 de Junio 23
12 de Junio 16
13 de Junio 9
14 de Junio 8
15 de Junio 9
16 de Junio 8
17 de Junio 6
18 de Junio 4
19 de Junio 1
20 de Junio 0
21 de Junio 1
22 de Junio 1
23 de Junio 1
24 de Junio 2
4 de Marzo 0
5 de Marzo 0
6 de Marzo 0
7 de Marzo 30
8 de Marzo 0
9 de Marzo 2
10 de Marzo 0
11 de Marzo 151
12 de Marzo 0
13 de Marzo 10
14 de Marzo 324
15 de Marzo 0
16 de Marzo 13
17 de Marzo 498
18 de Marzo 53
19 de Marzo 26
20 de Marzo 478
21 de Marzo 540
22 de Marzo 450
23 de Marzo 780
24 de Marzo 439
25 de Marzo 1573
26 de Marzo 1648
27 de Marzo 2342
28 de Marzo 2982
29 de Marzo 2424
30 de Marzo 2071
31 de Marzo 2479
1 de Abril 3388
2 de Abril 4096
3 de Abril 3770
4 de Abril 3706
5 de Abril 3861
6 de Abril 2357
7 de Abril 2771
8 de Abril 4813
9 de Abril 4144
10 de Abril 3503
11 de Abril 3441
12 de Abril 3282
13 de Abril 2336
14 de Abril 2777
15 de Abril 3349
16 de Abril 3944
17 de Abril 3502
18 de Abril 3166
19 de Abril 2695
20 de Abril 3212
21 de Abril 1657
22 de Abril 3401
23 de Abril 3335
24 de Abril 3105
25 de Abril 3353
26 de Abril 3024
27 de Abril 2144
28 de Abril 1308
29 de Abril 6399
30 de Abril 3103
1 de Mayo 2628
2 de Mayo 2572
3 de Mayo 1654
4 de Mayo 2441
5 de Mayo 2143
6 de Mayo 2516
7 de Mayo 2509
8 de Mayo 2637
9 de Mayo 2804
10 de Mayo 2214
11 de Mayo 973
12 de Mayo 1841
13 de Mayo 1843
14 de Mayo 2551
15 de Mayo 1409
16 de Mayo 1663
17 de Mayo 2719
18 de Mayo 0
19 de Mayo 0
20 de Mayo 0
21 de Mayo 0
22 de Mayo 0
23 de Mayo 0
24 de Mayo 0
25 de Mayo 0
26 de Mayo 0
27 de Mayo 0
28 de Mayo 0
29 de Mayo 0
30 de Mayo 0
31 de Mayo 0
1 de Junio 0
2 de Junio 0
3 de Junio 0
4 de Junio 0
5 de Junio 0
6 de Junio 0
7 de Junio 0
8 de Junio 0
9 de Junio 0
10 de Junio 0
11 de Junio 0
12 de Junio 0
13 de Junio 0
14 de Junio 0
15 de Junio 0
16 de Junio 0
17 de Junio 0
18 de Junio 0
19 de Junio 0
20 de Junio 0
21 de Junio 0
22 de Junio 0
23 de Junio 0
24 de Junio 0
últimas 24h
Contagios
Fallecidos
Altas
España
Contagios196+81%
Fallecidos2+100%
Recuperados39-13%
Acumulado
Confirmados247.086
Fallecidos 28.327
Hospitalizados 124.964
Coronavirus, comparativas acumulado
Marzo 1 de Marzo 84 84 0 0 1 1
2 de Marzo 114 114 0 0 2 2
3 de Marzo 150 150 0 0 3 3
4 de Marzo 198 197 0 1 4 4
5 de Marzo 237 234 0 3 5 5
6 de Marzo 365 360 0 5 6 6
7 de Marzo 500 460 30 10 7 7
8 de Marzo 673 626 30 17 8 8
9 de Marzo 999 951 32 16 9 9
10 de Marzo 1622 1555 32 35 10 10
11 de Marzo 2128 1898 183 47 11 11
12 de Marzo 2950 2683 183 84 12 12
13 de Marzo 4209 3896 193 120 13 13
14 de Marzo 6391 5679 517 195 14 14
S1 15 de Marzo 7798 6992 517 289 15 15
16 de Marzo 9191 8352 530 309 16 16
17 de Marzo 11178 9659 1028 491 17 17
18 de Marzo 13716 12037 1081 598 18 18
19 de Marzo 17147 15273 1107 767 19 19
20 de Marzo 19980 17393 1585 1002 20 20
21 de Marzo 24926 21475 2125 1326 21 21
S2 22 de Marzo 28572 24277 2575 1720 22 22
23 de Marzo 33089 27552 3355 2182 23 23
24 de Marzo 39673 33183 3794 2696 24 24
25 de Marzo 47610 38809 5367 3434 25 25
26 de Marzo 56188 45084 7015 4089 26 26
27 de Marzo 64059 49844 9357 4858 27 27
28 de Marzo 72248 54273 12285 5690 28 28
S3 29 de Marzo 78797 57560 14709 6528 29 29
30 de Marzo 85195 61075 16780 7340 30 30
31 de Marzo 94417 66969 19259 8189 31 31
Abril 1 de Abril 102136 70436 22647 9053 1 1
2 de Abril 110238 73492 26743 10003 2 2
3 de Abril 117710 76262 30513 10935 3 3
4 de Abril 124736 78773 34219 11744 4 4
S4 5 de Abril 130759 80261 38080 12418 5 5
6 de Abril 135032 81540 40437 13055 6 6
7 de Abril 140510 83504 43208 13798 7 7
8 de Abril 146690 84114 48021 14555 8 8
9 de Abril 152446 85043 52165 15238 9 9
10 de Abril 157022 85511 55668 15843 10 10
11 de Abril 161852 86390 59109 16353 11 11
S5 12 de Abril 166019 86656 62391 16972 12 12
13 de Abril 169496 87280 64727 17489 13 13
14 de Abril 172541 86981 67504 18056 14 14
15 de Abril 177633 88201 70853 18579 15 15
16 de Abril 182816 88889 74797 19130 16 16
17 de Abril 188068 95654 72936 19478 17 17
18 de Abril 191726 97021 74662 20043 18 18
S6 19 de Abril 195944 98134 77357 20453 19 19
20 de Abril 200210 98501 80857 20852 20 20
21 de Abril 204178 100382 82514 21282 21 21
22 de Abril 208389 100757 85915 21717 22 22
23 de Abril 213024 101617 89250 22157 23 23
24 de Abril 202990 88111 92355 22524 24 24
25 de Abril 205905 87295 95708 22902 25 25
S7 26 de Abril 207634 85712 98732 23190 26 26
27 de Abril 209465 85069 100875 23521 27 27
28 de Abril 210773 84403 102548 23822 28 28
29 de Abril 212917 79695 108947 24275 29 29
30 de Abril 213435 76842 112050 24543 30 30
M 1 de M 215216 75714 114678 24824 1 1
2 de M 216582 74234 117248 25100 2 2
S8 3 de M 217466 73300 118902 25264 3 3
4 de M 218011 71240 121343 25428 4 4
5 de M 219329 70230 123486 25613 5 5
6 de M 220325 68466 126002 25857 6 6
7 de M 221447 66866 128511 26070 7 7
8 de M 222857 65410 131148 26299 8 8
9 de M 223578 63148 133952 26478 9 9
S9 10 de M 224390 61603 136166 26621 10 10
11 de M 227436 63553 137139 26744 11 11
12 de M 228030 62130 138980 26920 12 12
13 de M 228691 60764 140823 27104 13 13
14 de M 229540 58845 143374 27321 14 14
15 de M 230183 57941 144783 27459 15 15
16 de M 230698 58689 144446 27563 16 16
S10 17 de M 231350 54124 149576 27650 17 17
18 de M 231606 54321 149576 27709 18 18
19 de M 232037 54683 149576 27778 19 19
20 de M 232555 55091 149576 27888 20 20
21 de M 233037 55521 149576 27940 21 21
22 de M 234824 56620 149576 28628 22 22
23 de M 235290 57036 149576 28678 23 23
24 de M 235772 57444 149576 28752 24 24
25 de M 235400 58990 149576 26834 25 25
26 de M 236259 59566 149576 27117 26 26
27 de M 236769 60075 149576 27118 27 27
28 de M 237906 61211 149576 27119 28 28
29 de M 238564 61867 149576 27121 29 29
30 de M 239228 62527 149576 27125 30 30
31 de M 239429 62726 149576 27127 31 31
Junio 1 de Junio 239638 62935 149576 27127 1 1
2 de Junio 239932 63229 149576 27127 2 2
3 de Junio 240326 63622 149576 27128 3 3
4 de Junio 240660 63951 149576 27133 4 4
5 de Junio 240978 64268 149576 27134 5 5
6 de Junio 241310 64599 149576 27135 6 6
7 de Junio 241550 64838 149576 27136 7 7
8 de Junio 241717 65005 149576 27136 8 8
9 de Junio 241966 65254 149576 27136 9 9
10 de Junio 242280 65568 149576 27136 10 10
11 de Junio 242707 65995 149576 27136 11 11
12 de Junio 243209 66497 149576 27136 12 12
13 de Junio 243605 66893 149576 27136 13 13
14 de Junio 243928 67216 149576 27136 14 14
15 de Junio 244109 67397 149576 27136 15 15
16 de Junio 244328 67616 149576 27136 16 16
17 de Junio 244683 66806 149576 28301 17 17
18 de Junio 245268 67384 149576 28308 18 18
19 de Junio 245575 67686 149576 28313 19 19
20 de Junio 245938 68040 149576 28322 20 20
21 de Junio 246272 68373 149576 28323 21 21
22 de Junio 246504 68604 149576 28324 22 22
23 de Junio 246752 68851 149576 28325 23 23
24 de Junio 247086 69183 149576 28327 24 24
25
26
27
28
Marzo 1 de Marzo 84 +84 84 +84 0 0 0 0 1 1
2 de Marzo 114 +30 114 +30 0 0 0 0 2 2
3 de Marzo 150 +36 150 +36 0 0 0 0 3 3
4 de Marzo 198 +48 197 +47 0 +0 1 1 4 4
5 de Marzo 237 +39 234 +37 0 +0 3 2 5 5
6 de Marzo 365 +128 360 +126 0 +0 5 2 6 6
7 de Marzo 500 +135 460 +100 30 +30 10 +5 7 7
8 de Marzo 673 +173 626 +166 30 +0 17 7 8 8
9 de Marzo 999 +326 951 +325 32 2 16 +-1 9 9
10 de Marzo 1622 +623 1555 +604 32 +0 35 19 10 10
11 de Marzo 2128 +506 1898 +343 183 +151 47 +12 11 11
12 de Marzo 2950 +822 2683 +785 183 +0 84 37 12 12
13 de Marzo 4209 +1259 3896 +1213 193 +10 120 +36 13 13
14 de Marzo 6391 +2182 5679 +1783 517 +324 195 +75 14 14
S1 15 de Marzo 7798 +1407 6992 +1313 517 +0 289 94 15 15
16 de Marzo 9191 +1393 8352 +1360 530 +13 309 +20 16 16
17 de Marzo 11178 +1987 9659 +1307 1028 +498 491 +182 17 17
18 de Marzo 13716 +2538 12037 +2378 1081 +53 598 +107 18 18
19 de Marzo 17147 +3431 15273 +3236 1107 +26 767 +169 19 19
20 de Marzo 19980 +2833 17393 +2120 1585 +478 1002 +235 20 20
21 de Marzo 24926 +4946 21475 +4082 2125 +540 1326 +324 21 21
S2 22 de Marzo 28572 +3646 24277 +2802 2575 +450 1720 +394 22 22
23 de Marzo 33089 +4517 27552 +3275 3355 +780 2182 +462 23 23
24 de Marzo 39673 +6584 33183 +5631 3794 +439 2696 +514 24 24
25 de Marzo 47610 +7937 38809 +5626 5367 +1573 3434 +738 25 25
26 de Marzo 56188 +8578 45084 +6275 7015 +1648 4089 +655 26 26
27 de Marzo 64059 +7871 49844 +4760 9357 +2342 4858 +769 27 27
28 de Marzo 72248 +8189 54273 +4429 12285 +2928 5690 +832 28 28
S3 29 de Marzo 78797 +6549 57560 +3287 14709 +2424 6528 +838 29 29
30 de Marzo 85195 +6398 61075 +3515 16780 +2071 7340 +812 30 30
31 de Marzo 94417 +9222 66969 +5894 19259 +2479 8189 +849 31 31
Abril 1 de Abril 102136 +7719 70436 +3467 22647 +3388 9053 +864 1 1
2 de Abril 110238 +8102 73492 +3056 26743 +4096 10003 +950 2 2
3 de Abril 117710 +7472 76262 +2770 30513 +3770 10935 +932 3 3
4 de Abril 124736 +7026 78773 +2511 34219 +3706 11744 +809 4 4
S4 5 de Abril 130759 +6023 80261 +1488 38080 +3861 12418 +674 5 5
6 de Abril 135032 +4273 81540 +1279 40437 +2357 13055 +637 6 6
7 de Abril 140510 +5478 83504 +1964 43208 +2771 13798 +743 7 7
8 de Abril 146690 +6180 84114 +610 48021 +4813 14555 +757 8 8
9 de Abril 152446 +5756 85043 +929 52165 +4144 15238 +683 9 9
10 de Abril 157022 +4576 85511 +468 55668 +3503 15843 +605 10 10
11 de Abril 161852 +4830 86390 +879 59109 +3441 16353 +510 11 11
S5 12 de Abril 166019 +4167 86656 +266 62391 +3282 16972 +619 12 12
13 de Abril 169496 +3477 87280 +624 64727 +2336 17489 +517 13 13
14 de Abril 172541 +3045 86981 -299 67504 +2777 18056 +567 14 14
15 de Abril 177633 +5092 88201 +1220 70853 +3349 18579 +523 15 15
16 de Abril 182816 +5183 88889 +688 74797 +3944 19130 +551 16 16
17 de Abril 188068 +5252 95654 +6765 72936 +-1861 19478 348 17 17
18 de Abril 191726 +3658 97021 +1367 74662 +1726 20043 +565 <